Impressum

Motory International s.r.o.
Komárňanská cesta č. 13
SK - 940 43 Nové Zámky

Tel.: +421 35 / 64 07 790
Fax: +421 35 / 64 07 792

info@motoryinternational.de
www.motoryinternational.de

IČO: 36 251 674
IČ-DPH.: SK 2020167622

Výhrada vlastníctva:

Copyright © by
Motory International s.r.o.
Komárňanská cesta č. 13
SK - 940 43 Nové Zámky

Výhrada všetkých práv.
Autorské práva tejto webovej stránky prináležia výlučne firme Motory International s.r.o.

Právo na používanie

Obrázky môžu byť použité iba na redakčný účel. Pri uvedení zdroja je použitie bez úhrady honoráru. Grafické zmeny- okrem zakreslenia hlavného motívu - nie sú povolené. Týmto je výslovne povolené - podľa ustanovení doleuvedených ohraničení - túto webovú stránku, ako aj v nej priložené dokumenty kopírovať, tlačiť a distribuovať. Túto webovú stránku, ktorá je dispozícii a dokumenty v nej môžu byť použité iba za účelom informácie. Tieto strany a dokumenty nesmú byť použité na komerčné účely. Každá kópia (to platí aj pre výpisky) musí obsahovať doklad o autorskom práve.

Ručenie

Napriek dôkladnej kontrole obsahu nepreberáme záruku za obsah externých linkov. Za obsah linkov sú zodpovední výlučne prevádzkovatelia týchto stránok. Motory International s.r.o. sa vynasnaží poskytnúť na svojej webovej stránke vždy aktuálne a obsahovo správne, ako aj úplné informácie. Napriek tomu nemožno úplne vylúčiť výskyt chýb. Motory International s.r.o. nepreberá ručenie za aktuálnosť, obsahovú správnosť, ako aj za úplnosť informácií uvedených na jej webovej stránke, iba ak by boli uvedené chyby úmyselné a vyskytli sa z hrubej nedbanlivosti. Toto sa vzťahuje na prípadné škody materiálnej alebo duchovnej povahy voči tretím osobám, ktoré by boli spôsobené použitím tejto webovej ponuky.